วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 9 การสร้างโปรแกรมเสริมสร้างงานแอนนิเมชันด้วยโปรแกรม Swish 2.0

การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม SWISH 2
*******************
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย รวดเร็วและมีความคงทนต่อการเรียนรู้ และพบว่าประเทศไทยได้นำเอาสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้น้อยมาก ที่พบเห็นโดยทั่วไปจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก มีการนำเอาสื่อเทคโนโลยี หรือสื่อของจริงมาช่วยน้อยมากทั้งนี้พบว่ามีสาเหตุหลายประการ เช่น ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้สอนให้ความสำคัญกับสื่อการสอนน้อย ผู้สอนไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการผลิตสื่อการสอน ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู้ ผู้เขียนพบว่าโดย ทั่วไปการอบรมสร้างสื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อคอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็ยังได้นำเอาเครื่องมือ (Authoring program) ที่ไม่เหมาะสม มาใช้ในการสร้างสื่อการสอน เช่น เครื่องมือบางตัวไม่สามารถรับตัวแปรได้ สื่อที่เป็นผลผลิตมีข้อจำกัดในการสร้างอยู่ในวงแคบๆ ไม่สามารถพัฒนาขึ้นเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ได้ อีกทั้งการนำสื่อการสอนไปใช้ก็ยังยุ่งยากและมีข้อจำกัดอีกมากมาย หรือในกรณีของการสร้างสื่อการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน ก็ยังได้นำเอาเครื่องมือสร้างเว็บเพจโดยทั่วไป มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างซึ่งจะเกิดปัญหาในด้านขนาดของอักษรที่มีสามารถกำหนด ให้ตายตัวได้ ทำให้ตำแหน่งของภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงไปตามผู้ใช้กำหนดซึ่งอาจทำให้สื่อความหมายของสาระผิดไปอย่างสิ้นเชิงได้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าครูผู้สอนโดยทั่วไปมีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
เป็นอย่างดี หากได้รับสาระที่ถูกต้องและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ก้าวไปมากในปัจจุบัน ซึ่งในที่นี้ได้นำเสนอการสร้างสื่อง่ายๆ แบบหนึ่งซึ่งผลงานที่เป็นผลผลิตมีคุณภาพในระดับดีพอสมควร
ปัจจุบันโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะ Macromedia Flash ซึ่งนับเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญของมัลติมีเดียที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยในโปรแกรมนี้มีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหว และคล้ายโปรแกรมภาษาในตัว เรียกว่า Action Script มีความสามารถกว้างขวาง แทบกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรที่ Flash จะทำไม่ได้ (ยกเว้นเป็นฐานข้อมูลในตัวเอง) สามารถ Publish ออกใช้งานได้หลายรูปแบบทั้ง swf ,exe และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามการใช้งานโปรแกรมค่อนข้างยุ่งยากสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับมือใหม่ ทำให้มีผู้สร้างโปรแกรมที่ใช้งานง่ายกว่า เช่นโปรแกรม Swish ที่ผลผลิตของงานเป็นไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น swf เช่นเดียวกับโปรแกรม Flash ที่ให้เราสามารถสร้าง Presentation อย่างสวยงามได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้พื้นฐานความรู้มากนัก อย่างไรก็ตาม โปรแกรม swish ไม่สามารถทุกสิ่งได้ตามที่ต้องการอาจต้องอาศัยโปรแกรม Flash มาร่วมบ้าง จะทำให้ได้งานที่มีคุณภาพตามต้องการ

เมนูและเครื่องมือต่างๆ ใน Swish 2
โปรแกรม swish มีเครื่องมือทั้งในรูปหลายรูปแบบ เช่น
- menu bar ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบรายการข้อความ ซึ่งเมื่อคลิกเม้าส์ที่ menu bar จะมีเมนูย่อย (sub menu) ซึ่งโดยปกติจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงาน แต่อาจมีบางเมนูซึ่ง
อาจมีเมนูย่อยต่อไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ ในกรณีนี้เมนูย่อยสุดท้ายจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างงาน
- toolbar ซึ่งเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปของปุ่มซึ่งมีภาพสัญลักษณ์ของปุ่ม ให้เราใช้อย่างหลากหลาย มี Toolbox ซึ่งเป็นเครื่องมือกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้วาด หรือสร้าง Objects ต่างๆ
เช่น เส้น สี่เหลี่ยม วงกลม หรือกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ของวัตถุในโปรแกรม
- Panel เป็นกลุ่มของเครื่องมือคล้าย toolbar แต่มักแยกหน้าต่างออกมาต่างหาก สามารถเคลื่อนย้าย หรือรวมกลุ่มของ Panel เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้สร้างงานด้วยเช่นเดียวกัน